Algemene Voorwaarden NETMEDIA EUROPE NV
KBO-nr. 0882.827.385

JURIDISCHE VERHOUDING

1. Enkel de aanvaarde Bestelbon en deze Algemene Voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Netmedia Europe (PromoButler, folders.eu, Habitos) en de KLANT (hierna ook ‘Contract’) m.b.t. de activiteiten van Netmedia Europe via Promobutler.be, folders.eu, Habitos, (hierna verwezen als de ‘Activiteiten’).

2. Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van de Bestelbon. Hierdoor erkent de KLANT voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan.

UITVOERING

3. Netmedia Europe verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.

4. Netmedia Europe deelt per e-mail mee van zodra informatie van de KLANT of m.b.t. de KLANT is gepubliceerd op Promobutler.be, folders.eu, Habitos, waarbij de KLANT deze publicatie grondig controleert en zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de vooropgestelde termijn zijn opmerkingen, bedenkingen of akkoord zal meedelen per e-mail.

5. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Netmedia Europe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.

6. De KLANT bezorgt Netmedia Europe in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door Netmedia Europe voor het uitvoeren van het Contract. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Netmedia Europe zijn verstrekt, heeft Netmedia Europe het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de KLANT te factureren.

7. De KLANT is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de KLANT bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

8. Netmedia Europe heeft het recht beroep te doen op onderaannemers.

9. Deze overeenkomst is 1 jaar geldig vanaf datum ondertekening bestelbon en wordt automatisch vernieuwd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst minimum 3 maanden op voorhand wordt opgezegd mits aangetekend schrijven.

10. Netmedia heeft op het moment van de verlenging het recht om de prijzen te verhogen. Deze prijzen zullen evenredig verhoogd worden met de stijgende bezoekersaantallen (bv. Stijging van 10% bezoekers = 10% stijging in prijs) • Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Netmedia Europe nv in geval van niet-betaling op

KLACHTEN

11. Elke klacht dient binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

12. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

13. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft Netmedia Europe de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

14. Elke vordering in rechte dient door de KLANT, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

15. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

16. Netmedia Europe zal in het kader van de uitvoering van het Contract optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens van de KLANT nodig voor het klantenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, e-mailadres en GSM-n° van de contactpersoon. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie die in de lijn ligt van de Activiteiten. De KLANT heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie. De KLANT kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De gegevens van de KLANT worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.

17. Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

PRIJS

18. De prijzen worden bepaald in de Bestelbon. De opgegeven prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW.

19. De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

20. Alle prestaties die niet voorzien zijn in de Bestelbon en in samenspraak werd uitgevoerd door Netmedia Europe worden aanzien als meerwerk en wordt afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.

FACTUURVOORWAARDEN

21. Alle facturen van Netmedia Europe zijn verschuldigd binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuur, en een factuur wordt elektronisch (per e-mail) verzonden.

22. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

23. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Netmedia Europe het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.

24. De KLANT dient de facturen van Netmedia Europe, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

AANSPRAKELIJKHEID

25. Netmedia Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten wanneer de publicatie op Promobutler.be, folders.eu, Habitos, door de KLANT werd goedgekeurd.

26. Ingeval van een fout is Netmedia Europe vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura, nl. tot het opnieuw uitvoeren van de toevertrouwde opdracht.

27. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn bedraagt de schadevergoeding waartoe Netmedia Europe kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde per nadelig feit, waarbij een reeks gebeurtenissen die voortvloeien uit datzelfde feit of die logisch met elkaar verband houden beschouwd worden als één en hetzelfde nadelige feit. In geval de KLANT aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is de KLANT niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

28. Netmedia Europe zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel of schade aan derden.

SLOTBEPALINGEN

29. Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

30. De hiërarchie tussen de toepasselijke afspraken geldt als volgt (in volgorde van belangrijkheid): eerst de Bestelbon en dan de Algemene Voorwaarden.

31. Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zulk een wijziging.

32. Netmedia Europe is – in tegenstelling tot de KLANT – gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of gedeeltelijke over te dragen aan derden zonder toestemming van de KLANT.

33. Zo enige bepaling van dit Contract door een rechtbank, of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dit in het geheel, of ten dele, zal deze overeenkomst verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partij.

34. Een eventueel in gebreke blijven van Netmedia Europe om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

35. Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.

36. Netmedia Europe is gerechtigd om:
36.1. deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden;
36.2. in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de KLANT als een referentie.

Versie 16/02/2018